Det är vår och stor aktivitet pågår på Lantbruksmuseet i vanlig ordning. Gäster som aldrig har varit på besök tidigare har mycket att se men även dem mer frekventa besökarna kommer att lockas av flera nya utställningar som är på gång för de som älskar gamla ting och svensk historia.

Här följer en liten svensk skogshistoria så läsaren kan lättare ta till sig bilderna det berättas om.

Mellan tiden 1000 – 1500-talet bedömdes antalet människor i Sverige uppgå till omkring 300 000. Eftersom landet var mycket glest befolkat var människans påverkan på skogen liten. Skogen sågs som en självklarhet där man hämtade byggnadsvirke och brännved. Svedjebruk var vanligt och den vanligaste betesmarken för djur var just skogen ända in på 1900-talet. Vissa arter gynnades, andra missgynnades. Betade skogar får en annan artsammansättning än skogar som inte betas. Att skogsbetet i Sverige numera så gott som helt upphört är en orsak till att många arter idag är rödlistade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korna gick lösa på skogen, det vill säga utan stängsel. Dessa kor mjölkades inte och kallades för sinkor. De behövde inte lika mycket näring som mjölkkor eftersom de mjölkades ytterst sparsamt eller inte alls och man hade dem till avel eller köttproduktion. Det gick också bra att mata dem med halm.

På 1100-talet lärde man sig att bryta och smälta malm som ledde till ett genombrott i malmbrytning i områden som kallas för Bergslagen, det vill säga Västmanland, Närke, Dalarna och ostligaste Värmland. Men också i Uppland, Stockholms skärgård, Östergötland och Småland. Tillsammans med kopparen från Falun – som stod för två tredjedelar av kopparproduktionen i världen på mitten på 1600-talet, var järn då Sveriges i särklass viktigaste exportprodukt. För järnframställningar var träkol lika viktig med resultat av stor påverkan på skogarna.

På 1600-talet ökade produktionen betydligt då även den svenska kronan uppmuntrade detta hantverk och anställde den kunniga holländaren Wellan De Besche för att utveckla hantverket ännu mer. Hans landsman Louis De Geer kom så småningom till Sverige tillsammans med många yrkeskunniga människor från Vallonien i norra Belgien som då var järnhanteringens centrum i världen. Detta arbetskraftstillskott kan vi nu betrakta som det första invandringsvågen i Sverige. De var duktiga kolare och visste hur man skötte järnhantering på ett effektivt sätt. Därmed utvecklades järnhanteringen i snabb takt under den här tiden. Detta ledde inte bara till att Sverige fick storhetsvansinne utan skogarna blev hotade. År 1637 inrättades en myndighet som hette Bergskollegium för att tygla bristen. Det var denna myndighet som i fortsättningen bestämde vem som fick anlägga masugnar och hammarsmedjor. Befolkningen ökade mest i södra Sverige också under 1600-talet med ökat behov av ved till husbygge, brännved, gärdsgårdsvirke och timmer. Kreaturen i skogarna hämmade återväxten rejält men skogen ansågs fortfarande som en oändlig resurs. I norra Sverige var påverkan på skogen fortfarande obetydlig som var en livsförutsättning för till exempel den samiska befolkningen.

Bilden här berättar förmodligen om några som är ute i skogen för att göra skogstaxering. Det är någon som värderade skogen så att man får reda på vad den var värd.

Mannen ute på ett kärr. I handen håller han en vit duk för att betraktaren skulle lättare se den lilla tallplantan.

Mannen på bilden fäller träd med en så kallad stocksåg. Han har också en hjälpfjäder eftersom han är ensam. Han tar av trädet långt ner på stammen. Var stubben över 30 cm fick männen avdrag på sin lön.

Här ser vi barkning av massaved eller till propps – så kallade stöttor – som var vanligtvis tre meter långa till förstärkning i kolgruvornas tak i bland annat England.

Bilden föreställer en lastbil lastad med stockar. På lastbilens hjul kan vi konstatera att bilden är från runt 1920-talet då dessa hjul användes. Vi kan också se en trähytt främst på lastbilen som arbetarna själva har byggt. I bildens främre del ligger vita säckar med suspekt innehåll. Det kan vi bara gissa oss till. Bredvid säckarna syns en maskin men vad den användes till är en gåta. Bra tidigt ute att köra lastbil.

En ganska vattenskadad fotografi men med den viktigaste delen intakt. Denna bild är antagligen en arrangerad bild på grund av att det inte är möjligt att såga på det sättet mannen gör på bilden. Dessutom är sågen lite väl för lång för ändamålet. Bredvid stammen syns en liten barkspade.

Ett sågverk och på bilden sorterar och buntar ihop brädor som transporterades vid en järnväg som gick på området.

Ett pappersbruk där man gör pappersmassa av ved som fanns i olika storlekar – tremeters dvs; stocken var tre meter som bl a bruket i Skärblacka använde sig av. Det fanns även 1,80 meters.

En man stående vid en ställning där han förmodligen sorterar ved i olika storlekar och kvalité. Ytved såldes separat som bränsle. Ribbved var något finare som kan användas till både väggar, skåp eller golv an en mer kompakt karaktär. Ytved är den yttre veden i en trädstam. Kallas också för splintved som innehåller en del levande celler i kontrast till kärnveden som är helt och hållet död och ofta hartsfylld. Ytveden står för transporten av vatten och mineraler från rot till blad och känns våtare än kärnved i ett nyfällt träd. I ytveden lagras näringsämnen och är mer motståndskraftig mot olika angrepp då den lever och kan aktivera försvarssystem. Denna effekt förklarar varför gamla träd kan bli ihåliga då kärnveden bryts ner. Ytveden är hos de flesta träd är oftast ljusare än kärnveden på grund av att den innehåller mer kåda och fetter. De träd som inte har någon framträdande kärnved kallas för ytvedesträd – till exempel björk och bok.

Bilderna kan beskådas på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Tack för mig. Klick!

Melinda

Skriv ut

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att synas