I den här artikeln skulle jag vilja berätta mer om hur man använde sig av skogen förr i tiden, vilka produkter man erhöll och hur genom fotografiberättelser – omkring hundra år gamla – från Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Men först följer här en fortsättning om svensk skogshistoria mellan åren 1700- och 1800-talet. På 1700-talet förvärrades bristen på kolskog och i synnerhet i järnbrukens närhet försvann de stora skogarna med resultatet släta kullar beklädda med risiga buskar. Begreppet skogshållningen var ännu inte uppfunnen. Man trodde att skogen skötte sig självt. Men i de mest utsatta områden började man tala i termer av att skogen borde skötas på ett varaktigt sätt. Till exempel började men lämna kvar martallar – förkrympta och förvridna tallar på till exempel blåsiga platser som skärgårdar – och enstaka aspar. Skogsordningen infördes 1734 med detaljerade bestämmelser om skatteböndernas rättigheter att disponera skogen. Först och främst skulle fallna träd och liknande användas till virke. Man ville också förbjuda att hålla getter på grund av skador på skog som betesdjur orsakade. Man pejlade också in Norrland med dess nästan orörliga, otillgängliga och oändliga skogar och insåg möjligheterna till fortsatt ohejdad plundring av svensk skog. Affärsmän som bodde i Stockholm – oftast av utländskt påbrå – skapade ett finansiellt centrum som blev ägare till ett industriimperium med flera järnbruk och hammare med tillhörande herrgårdar på både sidor om Bottenviken. Järnbruken var inte längre beroende av skogens närhet – man förflyttade malmen istället som var lättare att förflytta än timmer. Det ledde till en enorm industriell expansion vid mitten på 1700-talet med stor finansiell framgång och enorm betydelse för statskassan. Kronan skänkte skattebefrielse och lägre exporttullar som uppmuntran till de nya bruksägarna i norra Sverige där värdet av skog var lika med noll. Denna enorma skövling av skog i norra Sverige fick stora konsekvenser på själva skogen men också utarmningen och förföljelser av samer.

På 1800-talet blev skogskövlingen ännu värre med flera alternativa möjligheter till förstörelse och produktframställningar.Under det tidiga 1800-talet blev pottaska en viktig skogsprodukt. Den tillverkades genom att bränna björk och asp. Ur askan utvann man kaliumkarbonat som används vid glastillverkning. Ett ton virke blev till ett kilo pottaska som var lätt att exportera och man fick bra betalt. Samtidigt tillverkades tjära i norra Sverige utav torrtallar från orörda skogar och som var tidigare en viktig exportartikel på sydligare nejder.

Vid mitten på 1800-talet skeppades virke till den redan förödda England som inte hade någon skog kvar som behövde brännved, gruvstöttor och virke till hus- och skeppsbyggen. Denna omåttliga begär efter virke ledde till att värdefulla träd försvann där vattendragen – liten som stor – utnyttjades för flottning mot kusterna där sågverken förvandlade virket till alla möjliga produkter. Vid kajerna låg segelfartygen som förde varorna vidare ut i Europa. Omkring 1870 var Sverige världens största exportör av träprodukter som uteslutande hämtades från de norrländska skogarna. Denna gigantiska exploatering drabbade främst den talldominerade urskogen där träd var mellan 300 – 500 år gamla som hade kapaciteten att överleva bränder och som är en sällsynthet i Sverige idag.

I slutet av 1800-talet förvandlades Sverige till ett land av sågverk, massaindustrier och pappersbruk där man också de klenare träden höggs ner. Vid den här tiden har man lärt sig att tillverka papper av trä istället som förr av linnelump. Den ökade läskunnigheten och välstånd hos de besuttna ledde till större efterfrågan. Denna läskunnighet ledde till utvecklingen av demokrati då fler kunde tillgodogöra sig information om samhället. Men till vilken kostnad?

Den yttersta skrytbilden från ett sågverk eller brädgård!

Sex tjänstemän står och flinar och kråmar sig framför kameran. Förmodligen en bild för firman – en tidig reklambild med andra ord. De står och stoltserar hur bra de har sågat 1,5 tums brädor, 2 tums plank och de långa med exakta mått.

Här ser vi en fanermaskin. Faner är hoplimmade tunna träskivor vars fibrer korsar varandra vinkelrätt för att erhålla fanerskivor genom pressning. De används oftast inom bygg- möbel- och inredningsindustrin samt inom båtbygge. Villehad Henrik Forssman, en svenskfödd maskin- och flygplansingenjör mest verksam i Tyskland i början på 1900-talet anställdes av firman Bruening & Sohn, plywoodtillverkare, där han efter första världskriget uppfann en ny typ av plywood kallad Forssmanholz, som var mycket motståndskraftig och bland annat användes vid flygplanstillverkning.

Bilden är tagen på ett sågverk med sortering. Järnvägsrälsen syns tydligt som användes för lättare transporter inom området. Färdigt virke ligger främst på bilden på väntan på vidare leverans.

Rötter och stubbar från ett kalhygge skulles man gissa. Under kriget bröt man tyrstubbar, som de kallades för att utvinna en slags olja ur dem som användes till att smörja maskiner med då det inte var möjligt att importera från kontinenten. Notera gärdsgården i den bortre delen av bilden.

Ett sågverk och på bilden sorterar och buntar ihop brädor som transporterades vid en järnväg som gick på området.

Ett pappersbruk där man gör pappersmassa av ved som fanns i olika storlekar – tremeters det vill säga; stocken var vanligtvis tre meter som bruket i Skärrblacka som använde sig av. Det fanns även 1,80 meters.

En man stående vid en ställning där han förmodligen sorterar ved i olika storlekar och kvalité. Ytved såldes separat som bränsle. Ribbved var något finare som kan användas till både väggar, skåp eller golv an en mer kompakt karaktär. Ytved är den yttre veden i en trädstam. Kallas också för splintved som innehåller en del levande celler i kontrast till kärnveden som är helt och hållet död och ofta hartsfylld. Ytveden står för transporten av vatten och mineraler från rot till blad och känns våtare än kärnved i ett nyfällt träd. I ytveden lagras näringsämnen och är mer motståndskraftig mot olika angrepp då den lever och kan aktivera försvarssystem. Denna effekt förklarar varför gamla träd kan bli ihåliga då kärnveden bryts ner. Ytveden är hos de flesta träd är oftast ljusare än kärnveden på grund av att den innehåller mer kåda och fetter. De träd som inte har någon framträdande kärnved kallas för ytvedesträd – till exempel björk och bok.

En brädgård med staplad ved. Den kluvna veden skulle torkas och man gjorde tjära av den.


Smal ved på tork för att göra pappersmassa av till t ex tidningar. Den andra bilden är tyrved av stockar och rötter som efter att de har blivit torra skulle brännas till tjära.


Bilden föreställer staplade och kluvna trädstammar till tjärbränning efter torkningen. Den andra bilden syns också staplad, kluven ved i skogen, skyddade från väta.


Ett upplag av ved – de är korta – som är till gränsen att bli tyre i (växtfett) till tjära. Bilden är antagligen tagen på ett sågverk. På den andra bilden kan man se några kubbar, så kallad tyrvirke som man hade till att tillverka tjära. Trätjära framställs genom torrdestillation – upphettning under syrefattiga förhållanden som kan ske med direkta eller indirekta metoder. Det heter milning eller ungsbränning. Råvaran är döda tallar, tallrötter och stubbar av kådrik ved. Tjära var länge en av Sveriges viktigaste exportprodukter till 1800-talet då man började använda sig av andra materiel.

Tack för mig. Klick!

Melinda

Skriv ut

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att synas